Municipal Committee of the CPC
Municipal People’s Congress
Municipal Government
Municipal Committee of CPPCC
简体 | 繁體 | ENGLISH September 3, 2008
Municipal Government  
Municipal Government
Release time:2017-06-19

  Deputy Mayor:Wang Bo

  Vice mayor: Shen Jun   Huang Yuehuai   Liu Wenbin   Liu Jianming   Li Renjie  

                Ma Xiaofeng   Li Wenfei   Jing Dengfeng   Deng Bin

 

  Secretary-general: Liu Huatai

 
Sponsor: Panzhihua Municipal Committee of the CPC, Panzhihua Municipal People's Government
Undertaker: Office of Panzhihua E-government Construction Leading Group,
Management Center of Panzhihua E-government Construction
Translation support: Panzhihua TopTran Service ICP registration: Shu ICP 05023179