Municipal Committee of the CPC
Municipal People’s Congress
Municipal Government
Municipal Committee of CPPCC
简体 | 繁體 | ENGLISH September 3, 2008
Municipal Government  
Municipal Government
Release time:2008-10-13

  Deputy Mayor:Li Jianqin

  Vice mayor: Huang Zhengfu    Liu Kangjian   Yin Xudong    Liu Jianming   Jiang Hai

                 Li Renjie   Liu Xianwei

  Secretary-general: Xu Mingyi

 
Sponsor: Panzhihua Municipal Committee of the CPC, Panzhihua Municipal People's Government
Undertaker: Office of Panzhihua E-government Construction Leading Group,
Management Center of Panzhihua E-government Construction
Translation support: Panzhihua TopTran Service ICP registration: Shu ICP 05023179