Municipal Committee of the CPC
Municipal People’s Congress
Municipal Government
Municipal Committee of CPPCC
简体 | 繁體 | ENGLISH September 3, 2008
Municipal Committee of the CPC  
Municipal Committee of the CPC
Release time:2017-06-19

  Secretary: Li Jianqin

  Deputy secretary: Wang Bo  Yu Ping

  Member of the standing committee: Shen Jun   zhang min   Xie Xiaodong   Jiang Hai   Xie Zhonghua   

                                      Wu Chenggang   Liu Hai   Li Lisheng   Huang Yuehuai   Liu Wenbin                 

  Secretary-general: Wu Chenggang

 
Sponsor: Panzhihua Municipal Committee of the CPC, Panzhihua Municipal People's Government
Undertaker: Office of Panzhihua E-government Construction Leading Group,
Management Center of Panzhihua E-government Construction
Translation support: Panzhihua TopTran Service ICP registration: Shu ICP 05023179