Municipal Committee of the CPC
Municipal People’s Congress
Municipal Government
Municipal Committee of CPPCC
简体 | 繁體 | ENGLISH September 3, 2008
Municipal Committee of the CPC  
Municipal Committee of the CPC
Release time:2008-10-13

  Secretary: Zhang Yan

  Deputy secretary: Li Jianqin   Yu Huiwen

  Member of the standing committee:Huang Zhengfu   Li Qunlin   Shen Jun   Xu Jianming   Zhang Wei   Li Zhangzhong  

                      Xiong Wei   Zhang Qing   Zhang Min    Ai Lei   Li Zhibo

  Secretary-general: Xu Jianmin

 
Sponsor: Panzhihua Municipal Committee of the CPC, Panzhihua Municipal People's Government
Undertaker: Office of Panzhihua E-government Construction Leading Group,
Management Center of Panzhihua E-government Construction
Translation support: Panzhihua TopTran Service ICP registration: Shu ICP 05023179