Municipal Committee of the CPC
Municipal People’s Congress
Municipal Government
Municipal Committee of CPPCC
简体 | 繁體 | ENGLISH September 3, 2008
Municipal Committee of CPPCC  
Municipal Committee of CPPCC
Release time:2017-06-19

  Chairman: Li Qunlin

  Vice chairman: Wu Weigen   He Qun   Wu Wenfa   Zhou Zhiduan   Zhao Zhongyi   Lei Yu   Xu Mingyi   Li Ming

 

  Secretary-general: Dai XingQiang

 
Sponsor: Panzhihua Municipal Committee of the CPC, Panzhihua Municipal People's Government
Undertaker: Office of Panzhihua E-government Construction Leading Group,
Management Center of Panzhihua E-government Construction
Translation support: Panzhihua TopTran Service ICP registration: Shu ICP 05023179