Municipal Committee of the CPC
Municipal People’s Congress
Municipal Government
Municipal Committee of CPPCC
简体 | 繁體 | ENGLISH September 3, 2008
Municipal Committee of CPPCC  
Municipal Committee of CPPCC
Release time:2008-10-13

  Chairman: Shan Rong

  Vice chairman: Zhao Yong Pang Xiangdong Wu Weigen He Qun Wu Wenfa

                 Zhou Zhiduan Zhao Zhongyi Lei Yu

  Secretary-general: Tang Yuncheng

 
Sponsor: Panzhihua Municipal Committee of the CPC, Panzhihua Municipal People's Government
Undertaker: Office of Panzhihua E-government Construction Leading Group,
Management Center of Panzhihua E-government Construction
Translation support: Panzhihua TopTran Service ICP registration: Shu ICP 05023179